Υπέργειες Πισίνες

Πισίνες Inground

Αξεσουάρ

KITPROV 6270  6,40m x 3,90 1,20m βάθος
ΚΙΤPROV 4870  5,00 m x 3,40m 1,20 βάθος
Οι πισίνες μας χρειάζονται ζωτικό χωρο στον οποίον θα στηθούν. Στον παρακάτω πίνακα, υπάρχουν οι διαστάσεις χώρου ανα κωδικό. Εκεί φαίνεται ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος για την εγκατάσταση της πισίνας, ανα κωδικό.

                                       

                                       Διαστάσεις        Απαραίτητος Χώρος

     KITPROV 6270          6,40 x 3,90         7,00 cm x 4,30 cm        

     KITPROV 4870          5,00 x 3,40         5,40 cm x 3,80 cm        

Tοίχωμα απο χάλυβα

Φίλτρο Άμμου 4 m3/h

Φίλτρο Άμμου 4m3/h

Σκάλα Ασφαλείας με πλατφόρμα