Υπέργειες Πισίνες

Πισίνες Inground

Αξεσουάρ

KPE  4259   4,20m διάμετρος   x   1,50m βάθος

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος
για την εγκατάσταση της πισίνας, ανα κωδικό.

                                       Διαστάσεις            Απαραίτητος Χώρος

    KPE4259      4,20 x 1,50 m διάμετρος        6,20 m x 1,65 m