Υπέργειες Πισίνες

Πισίνες Inground

Αξεσουάρ

KREOV 8059 8,00 m μήκος     x     4,00 m πλάτος   1,50 m    βάθος
KREOV 7059 7,00 m μήκος     x     3,20 m πλάτος   1,50 m    βάθος
KREOV 6059 6,00 m μήκος     x     3,20 m πλάτος   1,50 m    βάθος

KREOV 5059 5,00 m μήκος     x     3,20 m πλάτος   1,50 m    βάθος

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος για την εγκατάσταση της πισίνας, ανα κωδικό.

                                              Διαστάσεις          Απαραίτητος Χώρος

      KREOV 8059               8,00 x 4,00 m            10,00 x 6,00                     

      KREOV 7059               7,00 x 3,20 m             9,00 x 5,20                       

      KREOV 6059               6,00 x 3,20 m             8,00 x 5,20                      

      KREOV 5059               5,00 x 3,20 m            7,00 x 5,00